Покана за общо събрание на БАЛИЗ

Уважаеми членове на БАЛИЗ,

Управителният съвет на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание (ОС) на 15 юни 2024 г. (събота) от 10:00 часа в хотел Будапеща, ул. “Будапеща” 92А, гр. София, при следния дневен ред:

1.         Прием на отчет за 2023 г.

2.         Прием на доклад на Финансово контролната комисия / доклад на одитор.

3.         Прием на План за дейностите през 2024 г.

4.         Прием на Годишната бюджетна рамка за 2024 г.

5.         Избор на нови членове на УС.

6.         Други.

Всички членове – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощното следва да бъде издадено изрично за участие, с право на глас, в Общото събрание на БАЛИЗ на 15.06.2024 г. (не е необходимо да е нотариално заверено).

Материали за Общото събрание могат да бъдат получени в Централния офис на БАЛИЗ на адрес: гр. София 1000, ул. Лавеле 10, ет.4.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БАЛИЗ, събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същия ден и при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

Ще Ви очакваме да вземете участие!

С пожелание за здраве,

Мария Недялкова