За нас

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

БАЛИЗ се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда и пълна интеграция в обществото.

БАЛИЗ вярва и настоява за участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства във формирането, мониторинга и контрола на политиките, които имат отношение към техния живот на всички нива на централната и местна власт.

БАЛИЗ оказва подкрепа на своите членове в реализирането на техните дейности за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства, като предоставя информация, експертни и методически консултации, финансиране и подкрепа за реализиране на проекти.

БАЛИЗ подкрепя разкриването и развитието на социални услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения, ранната интервенция, приобщаващо обучение и подкрепената трудова заетост.

БАЛИЗ членува в национални съвети и други национални, европейски и международни организации, спомагащи за успешното провеждане на дейността и.

Където е необходимо и във възможно най-голяма степен БАЛИЗ работи заедно с други организации и заинтересовани страни при защита на интересите на хората с интелектуални затруднения.

В своите действия БАЛИЗ отстоява колективния интерес на своите членове и функционира като платформа за развитие, проучване и споделяне на знания.

БАЛИЗ е пълноправен член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Европейската асоциация на организации на лица с интелектуални затруднения и техните семейства (Inclusion Europe) и Международното обединение за защита на правата на хората с интелектуални затруднения и техните семейства (Inclusion International).