Социални услуги предоставяни от членове на БАЛИЗ

Животът в институция на хората с увреждания дълги години беше норма. С промяната на ценностите в обществото стана недопустимо изолирането на когото и да било от неговото семейство, обкръжение, приятели и среда. Социалните услуги за хората с увреждания се развиха с цел да допринасят хората с увреждания да водят нормален живот, както всички останали, да получават подкрепа само тогава и до толкова, до колкото им е необходима и да имат възможност да участват в социалния живот.

Услугите за хора с увреждания се различават от услугите, за други уязвими групи, тъй като нямат за цел преодоляване на съществуващ проблем (риск, бедност и др.). Лицето с увреждане винаги се нуждае от услуги, неговото състояние в повечето случаи е необратимо. То има нужда от социална подкрепа през целия си живот, но характерът на тази подкрепа се променя с възрастта и с развитието или със загубата на определени способности.

Социалните услуги в общността за хора с интелектуални затруднения се основават на разбирането, че тези хора са като всички останали – здрави, със свои желания, интереси, вкусове и предпочитания. Тяхната цел е да подпомогнат живота на хората с интелектуални затруднения, като им оказват подкрепа в областта, в която са техните дефицити. В общността се предоставят разнообразни публични услуги, които хората с интелектуални затруднения имат право да ползват – здравни, образователни, културни и подкрепата на социалните услуги е в допълнение към тях и в отговор на по-специфичните им потребности.

Развитието на социални услуги в общността е свързано с изграждането на услуги, които:

  1. Отговарят на потребностите по начин, който позволява включването на хората с увреждания в живота на общността;
  2. Предоставят форми и начини на подкрепа, които са част от нормалното ежедневие;
  3. Предлагат отговор на разнообразните потребности и в степента, в която хората с интелектуални затруднения се нуждаят от нея;
  4. Отчитат мнението на хората с увреждания.

Можете да се запознаете подробно със създадения от БАЛИЗ и Де Пасарел(Холандия) т. нар.Динамичен модел за планиране на социални услуги