Управителен съвет

Управителният съвет е в състав от 9 члена – представители на Сдруженията – членове на БАЛИЗ. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 години, най-много за два мандата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Любка Александрова – Сдружение “РДПЛУЗ”, гр. Видин

ЧЛЕНОВЕ:

Габриела Аспарухова – Сдружение “БАЛИЗ Плевен” гр. Плевен

Борислав Стамболийски – Сдружение с нестопанска цел „Иновация“ гр. Симитли

Лидия Панкова – Сдружение “Шанс” гр. Разлог

Елеонора Тодорова – Сдружение “Закрила” гр. Ловеч

Диана Атанасова – Сдружение “Съпричастие” гр. София

Мария Недялкова – Сдружение “Закрила” гр. Ловеч

Бисерка Иванова – Сдружение „РАЛИЗ – БАЛИЗ”, гр.Русе

Стоян Иванов – Сдружение “Св.Иван Рилски” – гр. Бургас