Минали проекти

 

Проект “Промяна чрез знание”

 

Целта на проекта е чрез провеждане на обучения в цялата страна да постигнем:

 

  • Промяна на нагласите за участие в процес на ПВР и прилагане на мерките за подкрепа за над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Повишаване на компетентността на над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Промяна на практиката за прилагане на мерки за подкрепа в цялата страна
  • Промяна на общественото мнение относно дееспособността на хората с интелектуални затруднения

 

Продължителност: Май 2017 – Юни 2019

 


Проект “Модел за включващо обучение в общността”

Програма:   

Продължителност: Ноември 2015 – Октомври 2017

Номер на проекта: 2015-1-AT01-KA204-005098

уебсайта на проекта:www.mince-project.eu

Брошура по проекта: изтегли

Основната цел на проекта MINCE бе да бъде постигнато участието на хората с тежки интелектуални затруднения в общността, така че животът им в обществото да бъде възможен. За да бъде постигната тази цел, участниците в проекта разработиха разнообразни методи и образователни програми, които взети в целостта си, представляват Модела за приобщаващо образование в общността.

Партньори по проекта:

Лебенсхилфе Гратц и околностите – Войтсберг (LH GUV)

Щефанстифт , Резидентен образователен център за възрастни (ZEB)

Мали дом – Загреб , Дневен център за рехабилитация на деца и юноши(MALIDOM)

Социална Академия на Науките (SAN)

Националната федерация на кооперациите и социална солидарност (FENACERCI)

Център за квалификациите, работа и социална грижа, Църна на Корошкем(CUDV)

Проект „Имаш право да решаваш“

Продължаване на дейността за изграждане на подкрепящи мрежи на хора с интелектуални затруднения и /или аутистични проблеми, използвайки модела „подкрепено вземане на решение“. Разработване на модулни обучителни програми за фасилитатори, социални работници, родители, застъпници и самозастъпници. Разработване на обучителни наръчници. Обучения на обучители . Апробиране на модулни обучителни програми.

Проектът стартира на 01.02.2015 г. и е с продължителност: 24 месеца.

 

index bapid

Проект „Детство за всички“

(съвместно с ФИЦЕ към ДАЗД по “ операция „Да не изоставяме нито едно дете” на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси)

Постигнати резултати:

Извършени супервизии на персонала на специализираните институции за деца  в изпълнение на Дейност 6 от проекта.

index bapid

Проект: “Да овластим хората с интелектуални затруднения – следваща стъпка”

Постигнати резултати:

Създадени са подкрепящи мрежи за самостоятелно вземане на решения от хората с интелектуални затруднения, чрез изготвяне на личностни профили и лични житейски планове на 53 лица с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми в шест региона в страната. Предприети са мерки за сваляне на заприщение на трима възрастни.

index bapid

logo 4

Проект „Комуникацията-врата към света“

(Партньорски проект на БАЛИЗ с The Makaton Charity по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси)

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01-0140

Продължителност на проекта: 18 месеца

Постигнати резултати: Адаптиране и въвеждане на система МАКАТОН за употреба в България.

 

Видео материали:

МАКАТОН в обществената телевизия BBC

MAKATON – употреба от най-ранна детска възраст

МАКАТОН – как да използваме жестове, символи и реч

МАКАТОН – представяне в България

Информационни материали:

Бюлетин Юни 2012

Бюлетин Октомври 2012

Бюлетин Април 2013

Бюлетин Октомври 2013

Представяне на програма МАКАТОН по програма Хоризонт на БНР

Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси   – „Включващо обучение“ към МОМН.

Постигнати резултати:

Осигуряване на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Проект: “Да овластим хората с интелектуални затруднения”

Продължителност на Проекта: 16.10.2012 – 01.09.2013

Постигнати резултати:

Създадена подкрепяща мрежа за самостоятелно вземане на решения от хората с интелектуални затруднения, чрез изготвяне на личностни профили и лични житейски планове на 18 лица с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми.

Проект “БАЛИЗ – подкрепа за достоен живот за хората с интелектуални затруднения”

Продължителност на Проекта: 01.11.2007 – 01.11.2010

(Програма МАТРА на холандското правителство в партньорство с холандската организация Де Пасарел)

Резултати:

Организационно развитие на БАЛИЗ

Изготвяне на модел за планиране на социалните услуги за лица с интелектуални затруднения

Подобряване на процеса на изготвяне и планиране на грижата за лицата с интелектуални затруднения

Изготвена и разпространена  „Класификация на социалните услуги в общността“ и нейното приложение при планирането на областните стратегии

Изготвяне на ръководства за работа в дневни центрове за деца и възрастни с интелектуални затруднения

Проект “Нови възможности за децата с увреждания” в партньорство с община Велико Търново

Продължителност на Проекта: 01.04.2008 г. – 01.06.2009г.

(Програма ФАР към МТСП)

Резултати:

Създаване на Дневен център за деца с увреждания на възраст 7 – 18 г. в училищна сграда в гр. Велико Търново

Разкрита и функционираща услуга Дневен център за деца с увреждания и Семейно-консултативен център

Проект “Специализирано професионално обучение за хора с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост

(Партньорски проект, финансиран по програма Леонардо Да Винчи)

Продължителност на Проекта:  октомври 2008 – юли 2010

Център за квалификация, заетост и социална работа – Словения, Алианта – Словения), ФЕНАСЕРСИ

Резултати:

Подпомагане на развитието на работни умения и компетенции у хора с тежка и дълбока  умствена изостаналост, чрез предоставяне на специализирано професионално обучение

Насърчаване включването им в работните процеси, адаптирано към техните специфични нужди

Изработване  на обучителна програма за хора с тежка и дълбока интелектуална недостатъчност „Мотивация, социализация и професионални умения за включване в дейности, свързани с професионална реализация”

Проект „ У дома- при мама и татко – Център за ранна нтервенция“ –  съвместо с община Видин

Партньори по проекта са експерти от Ирландия

Продължителност на Проекта: януари 2011 – февруари 2012

(Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“)

Резултати:

Изработване на модел и методика за развитие на услугата за ранна интервенция в България.

Проект “Център за настаняване от семеен тип”

Партньорски проект на БАЛИЗ с местното сдружение “Съпричастие”

( Международни социални служби и Столична община)

Резултати:

Разкрит център за настаняване от семеен тип

Разкриване на Защитено жилище в гр. София от сдружение “Съпричастие”  .

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания  – жертва на насилие в гр. Разлог

Резултати:

Разкрит Център за настаняване от семеен тип

Обучителен проект “Подкрепа за развитие”

(Проект на БАЛИЗ с холaндската родителска организация Филаделфия Съпорт)

Резултати:

Провеждане на регионални обучения за подкрепа на родителските организации.

Сформиране на неформално сдружение на самозастъпници към БАЛИЗ.