Добри практики

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – член на БАЛИЗ

9005 Варна к-с“Чайка” бл.67 вх.Б тел./факс 052/783 165   email:into@mbox.contact.bg

Описание на добра практика

Название на практиката:
Придобиване на трудови навици за лица с интелектуални затруднения-„Специален съм и искам да работя…!“

Цел: Развитие на сътрудничеството между социално ангажирания бизнес и Сдружение за подкрепа на лица с интелектуални затруднения в интерес на лицата с интелектуални затруднения, чийто възможности за трудова реализация са многократно подценявани и неглижирани. Промотиране на нов модел за работа с хора с ментални увреждания, чрез учене в реална среда, привличане на всички заинтересовани страни  и   иновативни методи за публичност

Кратко описание:

15 потребители на ЦСРИ ”Чайка” и ДЦ ”Ривиера”/управлявани от Сдружението/ в продължение на 6 месеца получиха теоретична и практическа подготовка за придобиване на трудови умения  в два обучителни модула ”Хотелиерство” и „Кетъринг”.  В реална трудова среда младите хора се запознаха с трудовите отговорности и специфика на дейностите на две професии – камериер и готвач „студена кухня”.
Освен това младите хора с увреждания придобиха знания и умения за изграждане на трудови навици.

Реализирането на практиката “Специален съм и искам да работя“ започна като проектна дейност за Сдружението, финансирана от БАЛИЗ. Прилагането й е свързана с необходимостта от подготовка за трудова реализация за лица с интелектуални  затруднения.  Обучението бе по специална програма, включваща практика в хотел-ресторант ”Камелия” Варна.  В реална трудова среда участниците в проекта имаха ангажимент да упражняват реално дейности, свързани с подготовка на изделия за кетъринг, опаковка на продукти за разнос по домовете, подготовка на стаите за гостите. Така се постигна общуване между лица със СОП, служители на хотел- ресторанта, специалисти и клиентите на хотела.

Описание на това, какво я прави добра, както и на критериите, според които се определя за успешна

– Описаната от нас добра практика “Специален съм и искам да работя“ постигна целите си:  промяна на нагласата на обществото и работодателската организация към лицата  с интелектуални затруднения, доказване на реалните им възможности за трудово участие, Служителите на ресторанта бяха предварително подготвени за спецификата на увреждането и приеха своята роля на „подкрепящи” в реална трудова среда. Преодоляване на социалната изолация, чрез придобиване на умения за независим живот.

Проблеми по време на практиката са свързани с:

– Недостатъчно обучение на лицата със СОП за практическо прилагане на знанията им за упражняване на определени професии в интегрирана трудова среда- в рамките на проектните дейности.
– Предварителна негативната социалната нагласа в общността към възможностите и уменията на хоратас увреждания.

Индикаторите, по които измерихме успеха на този проект могат да бъдат разделени в две направления:

За общността:
Обществото на града ни узнаха за реалната ситуация с трудовата заетост на лицата с ментални увреждания, чрез отзвука за успеха на практиката пред местни медии. Иновативния начин за популяризиране на трудовата заетост на лицата с интелектуални затруднения /специални стикери на доставките за клиентите на ресторанта с надпис »Изработено от специален човек», специален табела с текст ”Обслужено от специален човек” на вратата на хотелската стая, обслужена от потребителите/  доведе до популяризиране уменията им пред гостите на хотел-ресторанта.

За лицата с интелектуални затруднения:

1. Самочувствие и увереност в собствените възможности
2. Придобиване на практически умения за упражняване на професиите /например:измиване на кухненска посуда, работа с перилна техника и препарати, използване на различни  кухненски инструменти за приготвянето на кетъринга и т.н./.

Оценка на приложимостта в българския контекст и дали тази приложимост е свързана с някакви нормативни промени

Трудовата заетост на хората с интелектуални затруднения би била реалност в рамките на българския котекст, ако  работодатели, наемащи на работа такива лица, получат определени данъчни  облекчения или други мотивиращи ги в тази насока  законови действия.

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения –  доставчик на социална услуга ЦСРИ »Чайка и Дневен център »Ривиера»- Варна

index bapid

„ Сподели дома”

Проект на Фондация „Св. Николай Чудотворец”, член на БАЛИЗ

 Идеята за проект „Сподели дома“ дойде след презентация  на ирландски партньори по време на конференция на БАЛИЗ.  Нуждата от заместваща грижа е повече от осезаема за всички родители на деца и младежи с увреждания. В гр. Добрич, както и в повечето по- големи градове, има няколко социални услуги насочени към деца и младежи с интелектуални затруднения. В съботно-неделните дни, както ивечер, семействата  трябва да поемат грижата сами, независимо от различните трудности, които срещат през годините. Има и такива, които не посещават социални услуги по различни причини.

Проектът „Сподели дома“  стартира в края на 2011г., като целта е  да  се организира пилотна схема за междусемейно договаряне, според която обучени приемни  семейства се грижат за дете или лице с интелектуално увреждане за кратък, определен период от време. Моделът на временна приемна грижа бе ирландски, но адапитан за нашата, българска среда, нашите потребности и нашите ресурси. Първо наехме петима души, като избрахме такива, които работят в услугите, които посещават нашите потенциални клиенти. Целта ни бе тези пет  човека да са познати лица, изградили вече отношения на доверие както с потребителите, така и с техните семейства. От друга страна беше важно и техните семейства да са съгласни да участват, тъй като проекта се случваше в техните домове. Направихме обучения за целите семейства. Наетите лица работеха в три различни услуги- ЦСРИ, Дневен център за възрастни  с увреждания и Дневен център за деца с увреждания. Първоначално наричахме услугата междусемейно договаряне, по- късно временна приемна грижа. В процеса на работа се утвърди наименованието „заместваща грижа“ .

Същинските дейности започнаха през декември 2011г. и приключиха след 24 месеца- в края на 2013г. Какво всъщност предлагахме? При нужда всяко семейство можеше да планира „гостуване“ на своето дете в семейството и дома на някой от наетите по проекта лица. Тези „гостувания“ ставаха по предварително регламентирани графици- нощно посещение с нощувка, дневно посещение  и съботно- неделно посещение с нощувка . През това време давахме на родителите така мечтаната „глътка въздух“-  възможност за почивка, излизане навън, време за приятели. От друга страна самите деца и младежи имаха възможност да отидат „на гости“, нещо което рядко им се случва в действителност. Не е тайна, че повечето семейства с дете с увреждане живеят изолирано. Липсата на общуване се задълбочава с годините.  Децата рядко познават хора извън семейството си и социалната услуга, ако посещавата такава. Трудно може да се опише радостта от това да намериш хора, които да отворят дома си за теб, да споделят свободната си стая, да те водят на разходки, кино, да те запознаят със своите приятели и съседи.  Самите „приемащи“ семейства също сподяляха незабравими преживявания. Наетите по проекта жени са работещи в услуги за хора с увреждания бяха споделяли подробности за естеството на работа си в своите семейства, но беше съвсем различно близките им  да станат съпричастни приемайки в собствените си домове хора с увреждания, да общуват с тях, да изграждат отношение на доверие.   Жените наети по проекта споделяха по- късно, че се чувстват по- уважавани  и ценени от  своите близки. Гостуванията се отразиха и по едни специален начин и на децата в „приемащите семейства“. Към днешна дата един от мадежите от тези семейства работи като поддръжка в ДЦВУ, а две от децата в тийнейджърска възраст са доброволци към БЧК.

Началото не беше лесно. Стартирахме през тежък зимен перод. Срешнахме недоверието на родителте, които дълго  чакаха нещо подобно като предлагана услуга, а когато я получиха я приеха трудно, особено родителите на децата с по- тежки увреждания. В първите три месеца имахме малко желаещи за „ходене на гости“, а финасирането ни бе с твърд месечен бюджет, така че се наложи да попълним графиците с момичета от Защитените жилища. Те са 14 на брой и са изведени от ДВУИ или ДДЛРГ. Прекарвайки живота си в институции и живещи в резидентна услуга,  те никога не бяха ходили на гости. Нямаше как да им откажем гостуванията и когато вече имахме достатъчно клиенти за нашите месечни графици. Затова наехме още един  човек, с което семействата на „приемащите“ станаха шест. Имахме и не малко трудности свързани с планиране на гостуванията- често родителите ни търсеха в последния момент, въпреки изискванията за петдневно предварително уведомяване. Финасовата несигурност ни съпътстваше почти през цялото време. Проблем се оказа и отчасти прекалената ангажираност на екипа по проекта с личния живот на участниците в него. Тези макар и не непреодолими проблеми се опитвахме да тушираме с помощта на групови и индивидуални супервизии, извършени от специално нает психолог. Важна част от проекта беше и социалния работник, който се грижеше за документацията, за да не се натоварват с това самите „приемащи“.  Той отговаряще за всички доклади- предварителни, месечни, тримесечни, годишни, проучване удовлетвореността на гостуващите и техните семейства.  Координаторът на проекта пък отговаряше за попълване на графиците, контакт с родителите, междусемейното договаряне, попълване на декларации за съгласие и пр.

За 24 месеца услугата заместваща грижа беше ползвана от общо 38 деца и младежи. От тях договори сключихме с 24 семейства. 11 от тях ползваха „гостуванията“  2-3 и повече пъти.  2 от семействата ползваха услуга редовно- почти всеки месец.  Жените от Защитеното жилище бяха редовни гостуващи през целия период.

След приключването на проекта,  ДЦДУ с доставчик  Община Добрич, започна да предоставя нощна грижа за деца с увреждания в сградата на Дневния център.  Идеята за „заместваща  грижа“ успя да привлече и много доброволци, които отвориха домовете и сърцата си за нашите „гостуващи“. Някои от тези семейства още приемат гости…

Можете да гледате кратко филмче за проекта на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=bMOEZSC31u4

index bapid

Сдружение „Аутизъм“ – член на БАЛИЗ

Гр. София

телефон: +359 2 920 24 93

Добра практика

Включване на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър в обучение и заетост в областта на информационните технологии

Кратко описание:

Хората с увреждания в България са една от най-уязвимите от социално изключване групи.  Настоящата практика е адресирана към включването на хора с увреждания в обучителни дейности за работа с ИТ и заетост в сектора на информационните технологии чрез практическо стажантско обучение и подкрепа при търсенето на подходящо работно място. Партньорите започнаха да разработват и прилагат модела за обучение и заетост през 2007 г. и продължават да го надграждат и до днес. През 2010 г. стартира пилотната фаза с 20 младежи с разстройства от аутистичния спектър. Осем от тях преминаха през теоретично и практическо стажантско обучение в ИТ организации, а трима продължават да работят в компаниите и към момента –   двама от младежите продължават да работят в IT фирма – полудневно и почасово, едно момиче в момента работи почасово на граждански договор, тъй като продължава и висшето си образование. Продължаваме теоретични и практически индивидуални обучения за работа с ИТ и подготовка на работодателите за съвместна работа с младежите, предстои мотивиране и подкрепа на работодателите

Моделът се реализира на 4 основни етапа:

  • популяризиране и анализ – партньорите информират обществеността за новата социална услуга и правят анализ на нуждите и възможностите на работодателите, хората с аутистични разстройства и техните семейства;
  • теоретични и практически индивидуални обучения за работа с ИТ и подготовка на работодателите за съвместна работа с младежите;
  • адаптиране на младежите към работна среда;
  • заетост на младежите и непрекъсната подкрепа на работодателите и младежите от страна на партньорите.

BALIZ dobra praktika

Произход:

Практиката е разработена, пилотирана и към 2015 г. се надгражда от Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (обучителна организация), Асоциация „Аутизъм”, член на БАЛИЗ (доставчик на социални услуги), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” (обучителна организация) и Фондация „Адапта”, Валенсия (научно-изследователска организация) на база на елементи от международни добри практики в областта на подкрепа и заетост на хора с аутизъм в ИТ индустрията.

Изпълнител:

Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа, Асоциация „Аутъзим”, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Фондация „Адапта”, Валенсия

Среда:

Практиката е разработена и се прилага в ИТ компании и организации в България. Иновативният характер на практиката се състои в:

  • партньорите подкрепят хора с увреждания да се включат във високо квалифицирано обучение и заетост в реална бизнес среда. Практиката до настоящия момент е хора с увреждания да се включват в защитена работна среда или в нискоквалифицирани икономически дейности;
  • поведението на всички страни в модела (хора с увреждания, работодатели, семейства, социални партньори) е про-активно, т.е. всички заинтересовани страни активно развиват и усъвършенстват модела.

Въздействие:

Моделът е разработен и се прилага в София и Варна. До настоящия момент обхваща около 50 семейства на хора с разстройства от аутистичния спектър.

Критерии за успех:

Най-важният критерии за успех на модела е да се осигури адекватна психологическа и педагогическа подкрепа на работодателите и хората с аутистични разстройства.

Приложимост:

Международните практики и опит показват, че моделът е приложим за всички групи хора с увреждания. Например в големите центрове за обслужване на клиенти по телефона, т. нар. call centres с предимство наемат хора с различни двигателни и други увреждания.

index bapid

СДРУЖЕНИЕ “ЕГИДА” – ПАЗАРДЖИК

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Пазарджик, бул. “Мария Луиза” № 63, тел. 034/ 44-38-00

e-mail: egida_pz@abv.bg

Добра практика в ЦСРИ „Егида” – Пазарджик

„Подкрепа за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения”

Сдружение „Егида” – Пазарджик е член на БАЛИЗ и е доставчик на социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения,  Защитени жилища- 3 броя и Дневен център за възрастни с увреждания.

Услугите , които се  предлагат на хората с ИЗ се изразяват в създаване и организиране на защитена трудова заетост, която да ги подпомогне да развият умения, навици и възможност за включване  в реална трудова среда. За осъществяване на  защитената трудова заетост  Сдружението получава подкрепа от местния бизнес в лицето на фирма АЛБА ГРУП ООД, Училищна кооперация „Г.Бенковски” и Дирекция „Бюро по труда” – Пазарджик.

Един от най – често споменаваните митове е, че „Хората с интелекнуални затруднения не са способни да извършват трудова дейност”. Провокирани от това твърдение, в ЦСРИ се развива защитена трудова дейност с помощта на специалистите, които работят с хора с интелектуални затруднения. Чрез дейностите, които се предлагат в социалната услуга и разработената програма, у потребителите се развиват умения, свързани с организиране на трудов процес, съобразен с индивидуалните възможности на всеки. В програмата са заложени дейности, развиващи фина моторика, концентрация, зрителна координация, мислене, взаимодействие и взаимопомощ.

Обученията, които специалистите осъществяват са в две направлуния:

1. Изработване на подаръчни чантички / лепене със силикон, нанизване на връзки, връзване на възли, броене, подреждане, пакетиране и експедиране /.

2.Обучение за работа в градината / поддържане на зелените пощи, засаждане и отглеждане на цветя и зеленчуци, поддържане на алеите и плодните дръвчета /.

Всички дейности се осъществяват в сградата на ЦСРИ с помощта на екипа от специалисти – социални работници и психолог, които разработват планове и програми и осъществяват всички дейности за добиване и развиване на трудови навици и умения у хората с интелектуални затруднения.

Развитата защитена трудова среда в ЦСРИ е добра практика, тъй като чрез придобитите умения, заложени в предварително разработена програма, част от потребителите на услугата се реализираха на трудовия пазар по програми за временна заетост като градинари-2.Лица наети от Училищна кооперация „Г. Бенковски”-1 хигиенист и пакетировач-1 в АЛБА ГРУП ООД.

Защитената и подкрепената трудова заетост се реализира на принципа „Равно заплащане на равностоен труд”. Създадена е подходяща трудова среда, изготвена е неутрална трудова характеристика, която гарантира гъвкава организация на работното време, съобразена с индивидуалните възможности на всеки потребител.

Защитената трудова дейност е подходяща за лицата, които не могат да работят в обичайна среда и нямат шансове за трудова реализация като им дава правомощия и отговорности и осмисля ежедневито им.

Защитената и подкрепена трудова заетост предвиждат елементи за инованивни дейности в сферата на социалните услуги за хора с интелектуални затруднения чрез проучване и развиване на учебна документация и овладяване на менторски умения у специалнистите, както и изготвяне на професионален профил на лицата с интелектуални затруднения.

index bapid

РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ /РДПЛУЗ/ – ВИДИН

3 700 Видин, ул. “Стефан Караджа“ 13

Тел.: +359 94 644 917

e-mail: rdpluz@hotmail.com

Интегрирана заетост за лица с интелектуални затруднения

 Като един от най-големите проблеми на прехода в страната се очертава проблемът с безработицата. Този проблем е още по-тежък за хората с интелектуални затруднения. Тяхното интегриране в обществото и трудовата им реализация често се оказват затруднени поради липса на умения за общуване, адекватно поведение и трудности при оценяване на действителността. Тази социална група има много по-малък шанс за интегриране в работен колектив. Социално-културният модел, основаващ се на приемане на лицето с увреждане като независима личност, която има право да бъде изслушвана и чието мнение трябва да се уважава, все още е относително непознат в българското общество.

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин, член на БАЛИЗ, е първата неправителствена организация, която разработва проект за интегрирана заетост за лица с интелектуални затруднения. Тази инициатива стартира през 2005 г. и продължава и до днес. Дружеството направи изследвания на лица с интелектуални затруднения, живеещи в семействата си или настанени в институции или друг вид социални услуги във Видински регион. Резултатите от изследванията показаха, че малка част от анкетираните лица имат възможност или са заинтересовани от подсигуряване на заетост. Тези лица в различна степен се нуждаеха от подкрепа. В началото на инициативата дружеството бе предвидило търсене на работа и стартиране на интегрирана заетост на поне 3 лица с интелектуални затруднения. Предвидени бяха също дейности по детайлно проучване на пазара на труда във Видински регион, действащи предприятия, фирми и услуги. Проучването набра информация за създаване на база данни за възможни работодатели. Бе сформиран гъвкав екип по проекта и подсигурено необходимото обучение. По-късно бе разширен броя на лицата с интелектуални затруднения, намерили работа по схемата на интегрираната заетост и подсигуряване на индивидуална подкрепа с цел трайно запазване на работното място. Организацията прецени, че като необходима част от планираните дейности трябва да бъдат включени и такива от сферата на самозастъпничеството.

Общата цел на инициативата бе да работи за постигане на по-бърза, целенасочена и ефективна професионална реализация и социална интеграция на млади хора с интелектуални затруднения, живеещи в семействата си или настанени в институции или други социални услуги в регион Видин. За постигането на тази цел организацията планира и реализира дейности по проучване на пазара на труда в региона за по-лесното намиране на работа чрез оказване на подкрепа, утвърждаване на партньорство на различни нива – социални структури, Бюро по труда, помощно училище, професионални организации, организации на работодатели, работа с родители от семейства, социални работници и персонал от институциите и другите форми на социални услуги за подготовка и обучение на младите хора преди реализирането, подсигуряване на  постоянна подкрепа при започване на работа, за да могат лицата да запазят работата си, разработи планове за оказване на индивидуална подкрепа, предостави обучение в посока самозастъпничество.

Инициативата обхвана лица с интелектуални затруднения, живеещи в семействата си в Община Видин и лица с интелектуални затруднения, настанени в институции и други форми на социални услуги за постоянно настаняване на територията на Община Видин.

При реализиране на инициативата за интегрирана заетост използвахме методиката на Международната асоциация за интегрирана заетост. Бе предвидено необходимото време за набиране на информация за база данни и изработване на формуляр. На базата на тази информация се извърши селекция, съобразена и с желанието за работа на лицето с интелектуални затруднения. Формулярът съдържаше информация като: данни за лицето, данни за семейството, условия на живот, умения, предпочитания, степен на образование и др. По създадения формуляр обученият екип проведе изследване и набра информация за клиенти, които да бъдат включени в схемата на интегрирана заетост. За клиенти от институции или други форми на социални услуги, екипът проведе изследването в присъствието на член от персонала на услугата. Организацията направи обширно изследване на реалния пазар на труда във Видински регион. Набран е голям обем информация от възможните източници – Бюро по труда гр. Видин, Търговско – промишлена палата гр. Видин и др. Положени са първите  стъпки за създаване на партньорска мрежа. Създадена е добра комуникация с Бюро по труда. Проучени са възможни социални програми към МТСП и АЗ. Организацията разработи и самостоятелени проекти към Бюро по труда, Видин, в които бяха включени и лица с интелектуални затруднения. Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин се обучава и набира опит от чужди НПО, работещи в сферата на интегрираната заетост. Черпейки опит от Salva vita, организацията разработи схема, която предвижда договориране с определени фирми за подсигуряване на учебна практика без заплащане. Следвайки методиката на МАИЗ, организацията приложи стъпките по намиране на подходящия човек с интелектуално затруднение за вече идентифицирано работно място, въвеждане на промени в работата при нужда, въвеждане на работното място, обучение на място от трудов асистент, оказване на помощ извън работата, подсигуряване на постоянна подкрепа.

По време на реализация на инициативата, организацията отбеляза някои особено важни страни като – повишаване на информираността на всички участници в процеса на интегрирана заетост /представители на НПО, родители, роднини, лица с интелектуални затруднения, персонал от институциите и други форми на социални услуги за постоянно настаняване, помощно училище, Бюро по труда, организации на работодателите и др./ за да се постигне заинтересованост и готовност за сътрудничество.

Изключително важно бе да се направи правилна оценка и подбор, за да се работи с такива хора, които проявяват истинско разбиране и заинтересованост по темата. Много важно бе как ще се ангажират работодателите.

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин няколко години реализира успешно проекти по национални програми към Бюро по труда, Видин (“От безработица, към осигуряване на заетост”), където дружеството влиза в ролята на работодател. Проекта “Интегрирана заетост за лица с интелектуални затруднения” се превърна в модел на нова социална услуга в местната общност за хора с интелектуални затруднения и техните семейства, който може да се ползва от сдруженията –  членове на Българската асоциация на лица с умствени затруднения /БАЛИЗ/ в цялата страна.

Инициативата отчита редица конкретни резултати, свързани с развитието на интегрираната заетост – разработени са планове за индивидуална подкрепа, повишаване на подготовката в социален и професионален план за по-нататъшно развитие на личността, повишаване на специфичните умения, повишаване на социалните умения, повишаване на професионалното ориентиране, предоставяне на обучение на работното място и извън него, подобрява се сътрудничеството между различни институции, подобрява се информираността на обществото като цяло по проблемите на хората с интелектуални затруднения, повишава се информираността на самите хора с интелектуални затруднения

Организацията планира и провежда обучение на самозастъпници – какво е политика, къде е нашето място в политиката, как да изказваме и да бъде чуто мнението ни, какви права имаме, как да ги отстояваме, как да се борим и за правата на другите като нас, бе организирано посещение на местния парламент, визита на сдружение -клон на БАЛИЗ в друг регион, среща с народен представител от Видински регион, среща с представители на Министерство на труда и социалната политика, среща с представители на местната власт – кмет, заместник кмет.

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения и в момента има 5 лица с интелектуални затруднения, които са в схемата за интегрирана заетост. През 2015 г. още едно лице отново ще бъде включено, което изгуби работата си поради съкращения във фирмата.

Организацията е предприела и стъпки за разкриване на социално предприятие, което ще стартира същинската си дейност в края на 2015 г.

index bapid

Сдружение „ШАНС“ гр. Разлог – член на БАЛИЗ

ул. „Пирин“ 2

тел. 0747 804 63

Сдружение „ШАНС”, гр. Разлог е член на БАЛИЗ и е лицензиран доставчик на  социални услуги в общността за деца и лица с интелектуални затруднения. Както знаем трудотерапията е основен метод и средство в социалната рехабилитация и ресоциализация. От гледна точка на въздействието на лечебния труд върху нарушената душевност, тя е активен метод на лечение и рехабилитация, при който се извършват целенасочени движения с елементите на труда (трудово движение, трудова операция, трудов навик) при различни увреждания и заболявания и се осъществява в различна степен социална свързаност и психотерапевтично въздействие в условията на трудовия колектив, лечебната група, за да се постигне здравословно възстановяване.

В тази връзка през 2010 – 2011 г. Сдружение „ ШАНС” реализира проект по  ОПРЧР Социално предприемачество – Пилотна фаза с наименование „ Малка общност за голям актив” МОГА”. В резултат на проекта бе създадено социално предприятие- Защитена работилница , която в последствие бе регистрирана като ЕООД  „МОГА”.

Мисията на Социалното предприятие е да повиши социалните и професионални умения на потребителите, посредством изграждане на професионални навици за справяне с професионални роли и работа в екип, с цел преодоляване на социалната изолация и вграждане в живота на професионалната общност.

През 2014 – 2015 г. Сдружение „ ШАНС” реализира проект по Програмата на ЕС за развитие на регионите – Трансгранично сътрудничество между Гърция и България. През месец  декември бяха проведени семинари с 200 участници по проекта за промотиране на нова социална услуга – Граждански център за подкрепа. Бе проучено мнението на различни целеви групи на общността, в т.ч. и бизнеса. Мнението на хората е положително, като бизнеса се ангажира с подкрепа на тази дейност в бъдеще.

Граждански център за подкрепа ще представлява магазин, в който ще бъдат продавани изделия на приложното изкуство, изработени  в социалното предприятие. Създаването и откриването на подобен магазин е логична последица и надграждане и е изключително необходим за съществуването на социалното предприятие.В него ще работят хора с интелектуални затруднения и техни близки, повечето, от които са с нисък социален статус. Ще се подобри материалното положение на работещите там, както и тяхното самочувствие на полезни за общността хора.

Магазинът ще бъде създаден, съгласно българските правни норми и ще позволи продуктите на социалното предприятие да се продават ежедневно, а не кампанийно. По този начин ще се създаде устойчивост за социалното предприятие.