Човешки права

ОТСТОЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

/”Искаме права, а не благодеяния!”/

Хората с интелектуални затруднения са граждани като всички останали.
Те имат право да бъдат включени във всички сфери на живота.
Те имат право да живеят, учат, работят и се забавляват заедно с другите хора.

Но често, реалният им живот е различен.

Хората с интелектуални затруднения често са изключени от обществото.
Те не получават достъпна информация.
Те живеят в институции, където са отделени от обществото. В България има 28 такива институции, в които живеят 2349 хора с интелектуални затруднения
Те трябва да учат в специални училища.
Те са тормозени и дискриминирани.

БАЛИЗ със своите членове иска да промени това!

Искаме по-добър живот за всички хора с интелектуални затруднения и техните семейства в България:
Ние искаме те да знаят правата си.
Искаме правата им да се превърнат в реалност.
Ние искаме те да участват във всички решения, които засягат техния живот.

Човешките права са еднакви за всички.

БАЛИЗ членува в две международни организации, които защитават човешките права на различни нива -Inclusion International и Inclusion Europe

Един от най-важните международни документи за хора с увреждания, е Конвенцията за правата на хората с увреждания, създадена от Организацията на обединените нации.
Този документ е ратифициран и от Българския парламент. Предстои отговорната работа по синхронизиране на законодателството ни според Конвенцията.

БАЛИЗ работи по следните части на Конвенцията:

  • Равенство и недопускане на дискриминация (член 5)
  • Правоспособност и асистирано вземане на решения (член 12)
  • Достъп до правосъдие (член 13)
  • Живот в общността (член 19)
  • Приобщаващо образование (член 24)
  • Здравеопазване (член 25)

 

Полезни документи:

Прилагане на член 12 и член 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Равенство на хората с увреждания при упражняване на основни човешки права съгласно КПХУ на ООН (Анализ на българското законодателство 2011)