Текущи проекти

Проект TRAIN-INC

BAPID Train inc projectTRAIN-INC е Европейски проект, който цели да увеличи възможностите за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения чрез повишаване на тяхната самостоятелност в работна среда и в общността.

Цели:

 1)      Да се подобрят обучителните програми за социалното включване на хора с интелектуални затруднения, чрез трансформирането им в иновативни въз основа на методологията за кооперативно учене, което ще позволи на хората с интелектуални затруднения да бъдат активни в процеса на учене.

2)      Да се обучат специалисти, които обучават хора с интелектуални затруднения да използват методологията за кооперативно учене, инструментите и ресурсите.

Проектът ще въведе следните иновации:

Ще използва методологията на кооперативно учене, адаптирана към потребностите на хората с интелектуални затруднения чрез разработване на различни ресурси.

Ще използва методологията „самонаемане чрез подкрепа“ за хора с увреждания, за да повиши възможностите им за реализация на пазара на труда.

Популяризиране на информационните технологии, добавена реалност и отворена технология за създаване на материали в подкрепа на обученията, като обучителни платформи с отворен код, където обучителните материали ще бъдат достъпни за обучителите и крайните потребители.

Проектът се изпълнява в партньорство между шест организации от пет Европейски държави: Испания, България, Полша, Румъния, Португалия.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на: https://train-inc.home.blog/

Продължителност: Септември 2018г. – Август 2020г.

stayin projectПроект STAY-IN

Проектът има за цел да донесе икономически ефективни и основани на доказателства програми за ранна образователна интервенция за деца с разстройства от аутистичния спектър в региони на ЕС с ниски доходи на населението. Дейностите ще се реализират в училища/детски градини, които работят с деца с аутизъм. За да се постигне това, организациите участници ще споделят най-добрите си практики в тази област.

-Да споделят материали и идеи в работни групи
-Да се разпространява дейността и да се разпространяват доклади по проекта

Работна група ще сравни предложените модели за работа, за да достигне до заключения на по-високо ниво за включване в глобален доклад, който ще служи за информиране на политиците за най-добрите налични алтернативи.
Очаква се голямо въздействие върху малките ученици с аутизъм, техните родители и учители.

Продължителност: Октомври 2018г. – Септември 2020г.

https://stay-in.adaptalab.org/home

 

Обучителен филм – презентация “Как хората с аутистични проблеми могат да бъдат независими в живота си – стъпка по стъпка”  Изтегли презентацията