Дейности

Ние работим с висококвалифицирани професионалисти от различни сфери, отнасящи се до децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. БАЛИЗ разпростира дейността си на територията на цялата страна чрез мрежата си от 54 сдружения – членове на БАЛИЗ в 83 общини.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА БАЛИЗ:

І. Застъпничество и защита за правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и подкрепа за самозастъпничеството на самите лица с интелектуални затруднения:

 • Застъпничество пред държавни и местни институции, както и пред институциите на ЕС, за защита на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и за провеждане на ангажирана политика по отношение на техните потребности;
 • Изготвяне на анализи и позиции;
 • Наблюдение и контрол върху спазването на правата;
 • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства;
 • Изграждане на капацитет сред лицата с интелектуални затруднения за самозастъпничество и подкрепа за техни самозастъпнически дейности;
 • Участие във форуми и коалиции на регионално, национално, международно ниво.

ІІ. Развитие на качествена подкрепа и услуги за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства:

 • Анализи и становища относно състоянието, качеството, ефективността и достъпността на услугите във всички сфери от живота на лицата с интелектуални затруднения;
 • Наблюдение и контрол над формите и методите на подкрепа за лицата с интелектуални затруднения на национално, регионално и местно ниво;
 • Повишаване на професионализма на работещите с и за лицата с интелектуални затруднения и развитие на методите и подходите за подкрепа на лицата с интелектуални затруднения.

ІІІ. Мрежова работа и подкрепа на членовете:

 • Разпространение на актуална информация;
 • Поддържане на интернет страница издаване на информационен бюлетин и тематична литература;
 • Експертна, техническа и методическа подкрепа за реализиране на дейността на членовете;
 • Обучения и консултации за повишаване на капацитета на членовете за успешно реализиране на тяхната дейност;
 • Финансиране и мониторинг на проекти на членовете;
 • Издирване и привличане на нови членове.

IV. Дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към лицата с интелектуални затруднения и техните семейства:

 • Разпространение на информация за лицата с интелектуални затруднения;
 • Комуникационни на различни нива за формиране на приемащи нагласи към лицата с интелектуални затруднения;
 • Повишаване на информираността за дейността на БАЛИЗ и членовете и.