Структyра

СТРУКТУРА НА БАЛИЗ

БАЛИЗ e национална мрежа, чиито членове са юридически лица, фондации, сдружения и неформални обединения, които споделят целите на Асоциацията и желаят да работят за тяхното постигане.

Съгласно Устава на Асоциацията управителните органи са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

Екипът на БАЛИЗ в гр. София координира дейностите на Асоциацията и администрирането на членовете.

В допълнение към основните органи за управление са създадени и подкрепящи органи:

Финансово контролна комисия
Консултативен съвет
Работни групи