Новата методика за планиране на социалните услуги ограничава правата на хората увреждания

бализ

Нова методиката на Агенцията за социално подпомагане за планиране на социалните услуги ще остави деца, семейства и хора с уреждания без подкрепа.

По този повод 99 организации, на хора с увреждания, сред които и БАЛИЗ, доставчици на социални услуги и общини, изпратиха писмо до Лазар Лазаров, служебен зам. министър председател и министър на труда и социалната политика, и Румяна Петкова, изп. директор на Агенцията за социално подпомагане, с което предлага промените да се преразгледат.

Посочените проблеми ще доведат до следните негативни ефекти върху потребителите, системата за закрила на детето и системата на социалните услуги за хора с увреждания:

  • Стесняване на входа към услугите, вместо равнопоставен и гарантиран достъп на всички нуждаещи се.
  • Силно ограничаване на възможностите за предоставяне на комплексна подкрепа (няколко вида дейности на един потребител) съобразно потребностите.
  • Намаляване наполовина на възможността да се прилагат мерки за закрила на детето в семейна среда, както и да се насочва към специфична подкрепа (консултиране, психологическа терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения и т.н) включително за децата, настанени в резидентна или приемна грижа;
  • Ограничаване на правата на хората с увреждания да ползват комплекс от специализирани услуги според индивидуалните им потребности.

За да се гарантира подкрепата за деца, семейства и хората с увреждания, настояваме в спешен порядък да се преразгледа подходът за преобразуване на услугите, като той се съобрази с реалните потребности на отделните целеви групи и опита на доставчиците по прилагане на ЗСУ.  

Нужно е да се създаде работна група с участието на представители на общините и доставчици на социални услуги – неправителствени организации, която да ревизира и предложи необходимите изменения  в методиката.

Подписалите близо 100 организации и общини очакват спешната реакция на Министерството на труда и социалната политика.

Пълния текст на писмото може да видите ТУК