Покана общо събрание

Уважаеми членове на БАЛИЗ,

Управителният съвет на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание (ОС) на 04 юни 2022 г. (събота) от 10:00 часа в хотел “Централ”, бул. „Христо Ботев” 52, гр. София, при следния дневен ред:

1.Прием на отчет за 2021 г.

2.Прием на доклад на Финансово контролната комисия / доклад на одитор.

3.Прием на План за дейностите през 2022 г.

4.Прием на Годишната бюджетна рамка за 2022 г.

5.Други.