3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Национално представителните организации на и за хората с увреждане излязоха с декларация, в която заявиха готовността си за активно участие в създаването и реализацията на социалните политики и усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в България.

На 3 декември, когато се отбелязва Международния ден на хората с увреждания, национално представителните организации, призоваха за:

● Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални стандарти на живот за хората с увреждания;

● Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със специфични възможности;

● Повишаване ефективността на здравната система чрез: своевременна медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация;

● Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество;

● Повишаване качеството на приобщаващото образование;

● Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания и осигуряване на напълно нов модел и правила за финансиране на хората с увреждания и работодателите, според броя на осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите. Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните работодатели;

● Значимо завишаване стандартите за финансиране на социалните услуги, с цел създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата инфлация, завишените цени на горива и ел. енергия и разработване на карта за оптималното им разпределение в страната;

● Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда;

● Повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и рехабилитация;

● Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за хората с увреждания и създаване на Държавна агенция за хората с увреждания;

● Да се гарантира равенството пред закона за вички и отмяна на поставяне под запрещение, което ограничава възможноста за упражняване на права;