Съгласие и подкрепа в процеса на ваксиниране

Поставянето на ваксини срещу COVID-19 е медицинска дейност и като такава следва да е съобразена с изискванията на чл. 87 и сл. от ЗЗ, от Закона за здравето. Приложими са също така и правилата на Наредбата за имунизациите в РБ. Освен тях Министърът на здравеопазването е издал заповед No РД-01-726/23.12.2020 г., издадена на основание чл. 59, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗЗ. Според тези разпоредби при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие министърът на здравеопазването може да разпореди имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар, както и организирането на имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки.

В заповедта е посочено, че имунизациите се извършват след изразено информирано съгласие, което е утвърдено като образец към заповедта, но не е предвиден конкретен ред, по който следва да се изразява съгласието.

Предвидена е алтернатива на „бланката“ за информирано съгласие, като пациентът удостовери информираното си съгласие в листа за извършен амбулаторен преглед. В този случай обаче не е предвидено задължение на лекаря да предостави информацията писмено така, както е предвидено чрез утвърдения образец за ИС и липсва конкретизиране на съдържанието на дължимата от лекаря информация. Липсва достъпна информация за ваксините и и как да взема информирано съгласие в текст лесен за четене.

Какво представлява ваксината срещу коронавирус? – В лесен за четене текст
Материалът е създаден от Inclusion Europe и EASPD