Добри практики

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – член на БАЛИЗ

9005 Варна к-с“Чайка” бл.67 вх.Б тел./факс 052/783 165   e-mail:into@mbox.contact.bg

Описание на добра практика

Название на практиката:
Придобиване на трудови навици за лица с интелектуални затруднения-„Специален съм и искам да работя…!“

Цел: Развитие на сътрудничеството между социално ангажирания бизнес и Сдружение за подкрепа на лица с интелектуални затруднения в интерес на лицата с интелектуални затруднения, чийто възможности за трудова реализация са многократно подценявани и неглижирани. Промотиране на нов модел за работа с хора с ментални увреждания, чрез учене в реална среда, привличане на всички заинтересовани страни  и   иновативни методи за публичност

Кратко описание:

15 потребители на ЦСРИ ”Чайка” и ДЦ ”Ривиера”/управлявани от Сдружението/ в продължение на 6 месеца получиха теоретична и практическа подготовка за придобиване на трудови умения  в два обучителни модула ”Хотелиерство” и „Кетъринг”.  В реална трудова среда младите хора се запознаха с трудовите отговорности и специфика на дейностите на две професии – камериер и готвач „студена кухня”.
Освен това младите хора с увреждания придобиха знания и умения за изграждане на трудови навици.

Реализирането на практиката “Специален съм и искам да работя“ започна като проектна дейност за Сдружението, финансирана от БАЛИЗ. Прилагането й е свързана с необходимостта от подготовка за трудова реализация за лица с интелектуални  затруднения.  Обучението бе по специална програма, включваща практика в хотел-ресторант ”Камелия” Варна.  В реална трудова среда участниците в проекта имаха ангажимент да упражняват реално дейности, свързани с подготовка на изделия за кетъринг, опаковка на продукти за разнос по домовете, подготовка на стаите за гостите. Така се постигна общуване между лица със СОП, служители на хотел- ресторанта, специалисти и клиентите на хотела.

Описание на това, какво я прави добра, както и на критериите, според които се определя за успешна

- Описаната от нас добра практика “Специален съм и искам да работя“ постигна целите си:  промяна на нагласата на обществото и работодателската организация към лицата  с интелектуални затруднения, доказване на реалните им възможности за трудово участие, Служителите на ресторанта бяха предварително подготвени за спецификата на увреждането и приеха своята роля на „подкрепящи” в реална трудова среда. Преодоляване на социалната изолация, чрез придобиване на умения за независим живот.

Проблеми по време на практиката са свързани с:

- Недостатъчно обучение на лицата със СОП за практическо прилагане на знанията им за упражняване на определени професии в интегрирана трудова среда- в рамките на проектните дейности.
- Предварителна негативната социалната нагласа в общността към възможностите и уменията на хоратас увреждания.

Индикаторите, по които измерихме успеха на този проект могат да бъдат разделени в две направления:

За общността:
Обществото на града ни узнаха за реалната ситуация с трудовата заетост на лицата с ментални увреждания, чрез отзвука за успеха на практиката пред местни медии. Иновативния начин за популяризиране на трудовата заетост на лицата с интелектуални затруднения /специални стикери на доставките за клиентите на ресторанта с надпис »Изработено от специален човек», специален табела с текст ”Обслужено от специален човек” на вратата на хотелската стая, обслужена от потребителите/  доведе до популяризиране уменията им пред гостите на хотел-ресторанта.

За лицата с интелектуални затруднения:

1. Самочувствие и увереност в собствените възможности
2. Придобиване на практически умения за упражняване на професиите /например:измиване на кухненска посуда, работа с перилна техника и препарати, използване на различни  кухненски инструменти за приготвянето на кетъринга и т.н./.

Оценка на приложимостта в българския контекст и дали тази приложимост е свързана с някакви нормативни промени

Трудовата заетост на хората с интелектуални затруднения би била реалност в рамките на българския котекст, ако  работодатели, наемащи на работа такива лица, получат определени данъчни  облекчения или други мотивиращи ги в тази насока  законови действия.

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднениядоставчик на социална услуга ЦСРИ »Чайка и Дневен център »Ривиера»- Варна

index bapid