Текущи проекти

loga proektПроект „Равни шансове за развитие“

 Българската асоциация  с интелектуални затруднения започна изпълнение на проект „Равни шансове за развитие“ BG05M9OPO001-2.011-0005, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Основната цел на проекта е повишаване на възможностите за активно социално включване на деца и лица с интелектуални затруднения.

Специфични цели са:

• Промяна в обществените нагласи спрямо хората с интелектуални затруднения и повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите им.

• Развитие на възможности за интегрирана подкрепа на хората с интелектуални затруднения и техните семейства и улесняване достъпа до заетост.

• Постигане на ефективни партньорства и диалог на местно ниво между всички заинтересовани страни.

В рамките на 32 месеца в София, Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Пловдив и Стара Загора ще бъдат създадени  регионални мобилни центрове „Консултиране и застъпничество“ за деца/лица с интелектуални затруднения и техните семейства. В София ще бъде създаден Национален мобилен център за консултиране и застъпничество.

Центовете ще предоставят информация на хората с интелектуални затруднения и техните семейства за развитие на умения, обучение, лечение, за ползване на услуги, включително и услуги които спомагат за включване във форми на заетост;

Важна задача за застъпничество ще бъде подобряване на връзката между услугите на местно ниво по отношение на конкретния потребител.

Във всеки от регионалните мобилни центрове ще бъдат развити две иновативни услуги:

-       Родител-експерт от опит“. Родители на деца и лица с интелектуални затруднения, които са ще бъдат специално обучени да оказват адекватна помощ и подкрепа на нуждаещи се семейства със сходни проблеми.

-       „Подкрепено вземане на решение“ е услуга, ориентирана към подкрепа, с която хората с интелектуално затруднение и/или аутистични проблеми ще могат да вземат решения за живота си.

Проектът предвижда и местни инициативи, чрез които общностите да подкрепят социалното включване а хората с интелектуални затруднения и техните семейства.

Продължителност: Май 2018 – Декември 2020

Проект “Промяна чрез знание”

Целта на проекта е чрез провеждане на обучения в цялата страна да постигнем:

  • Промяна на нагласите за участие в процес на ПВР и прилагане на мерките за подкрепа за над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Повишаване на компетентността на над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Промяна на практиката за прилагане на мерки за подкрепа в цялата страна
  • Промяна на общественото мнение относно дееспособността на хората с интелектуални затруднения

Продължителност: Май 2017 – Април 2019

Обучителен филм – презентация “Как хората с аутистични проблеми могат да бъдат независими в живота си – стъпка по стъпка”  Изтегли презентацията